Cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor

Cu privire la cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor 24 februarie 2016

Baza legală Codul educaţiei;Legea nr.837 din 17 mai 1996;Ordinul ME nr.972 din 12 decembrie 2011

Codul Educaţiei Art.138 (alin.1) (lit f)Părinţii au dreptul să înfiinţeze asociaţii filantropice ale părinţilor, avînd ca scop principal contribuirea la dezvoltarea instituţiei de învăţămînt. Art.135 alin 3 Personalul didactic, ştiinţifico- didactic, ştiinţific şi de conducere din învăţămînt îi este interzisă primirea de bani sau de alte foloase sub orce formă din partea elevilor, studenţilor, familiilor acestora, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor.

Asociaţiile Obşteşti ale părinţilor Asociaţia obştescă (AO)este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice locale, constituită benevol de cel puţin 2 persoane fizice şi/sau juridice, asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi.Decizia de constituire a AO se adoptă la adunarea generală (a părinţilor), concomitent se aprobă statutul, alegerea organelor de conducere, de control şi de revizie şi desemnarea persoanei investite să reprezinte asociaţia în procesul de înregistrare.Statutul AO se înregistrează de către organele admistraţiei publice locale în a căror rază teritorială se constituie asociaţiile.AO înregistrate deţin certificatul de înregistrare de stat, este persoană juridică, are ştampilă.Datele cu privire la înregistrarea AO pot fi găsite pe site Ministerului Justiţiei şi anume în Registrul de Stat al Organizaţiilor necomerciale. http://rson.justice.md/organizations

Statistici: Instituţii de învăţămînt în raionul Floreşti Nr Asociaţii obşteşti de părinţi Mărimea cotizaţiei Licee 10 10 10-20 lei/ lună Gimnazii 34 21 5-20 lei/lună Şcoli primare 5 0 0

Cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor Regulamentul cu privire la cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor se extinde asupra AO, înregistrate conform prevederilor legale, constituite de părinţii ai căror copii frecventează o instituţie de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar al căror scop de constituire urmăreşte contribuirea la asigurarea condiţiilor optime pentru dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică a copiilor.Între instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile de părinţi se încheie un Acord de parteneriat care stabileşte limitele de cooperare.

Acordul de colaborare între instituţia de învăţămînt şi AO Va Conţine:Obiectivele cooperării;Acţiunile propuse pentru realizarea în comun;Drepturile, obligaţiile şi angajamentele fiecărei părţi;Termenul de valabilitate a acordului;Modalitatea de modificare, completare, suspendare şi reziliere a acordului;Modalităţi de soluţionare a divergenţelor dintre părţi.

Angajamente ale instituţiilor de învăţămînt în Acordului de colaborare Respectarea caracterului benevol de participare a părinţilor la asociaţii;Excluderea oricărei intimidări şi constrîngeri ale părinţilor ca să-şi aducă aportului în cadrul AO;Excluderea implicării CD, CM în colectarea şi gestionarea mijloacelor băneşti pentru asociaţie;Prezentarea pe panoul informativ din cadrul instituţiei a informaţiei privind necesităţile instituţiei şi rata de acoperire cu mijloacele financiare bugetare;Utilizarea ajutorlui material acordat de asociaţii, în proporţie de 50%, pentru consolidarea bazei tehnico materiale şi realizarea unor programe socio- culturale.

Statistici Instituţii de învăţămînt în raionul Floreşti Nr Asociaţii obşteşti de părinţi Existenţa acordului de parteneriat Licee 10 10 7 Gimnazii 34 21 14

Consultarea instituţiei cu AO O dată/an- administraţia instituţiei cu membrii asociaţiei;O dată /trimestru administraţia instituţiei cu organul de conducere ( Consiliul de administraţie a AO şi Comisia de revizie) al asociaţiei;***Chestiuni incluse în planul de activitate al consiliului de administraţie al instituţiei

Cerinţe privind Cumularea resurselor financiare 1. Înstituţia de învăţămînt solicită, prin demers, cu anexarea devizului de cheltuieli, alocarea de mijloace financiare;2. În acest sens în instituţiile de învăţămînt va fi instituită o mapă în care se vor păstra toate documentele/ dovezile ce confirmă parteneriatul dintre instituţie şi Asociaţia de părinţi. *** (Dimensiunea 2. Participarea democratică ; Standardul 2.2. Instituţia şcolară comunică sistematic şi implică familia şi comunitatea în procesul decizional ; Domeniul Managment- 2.2.4., 2.2.5.)

Răspunderea pentru încălcarea normele privind cooperarea Pct 12. Implicarea persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt şi a cadrelor didactice în colectarea şi gestionarea mijloacelor băneşti pentru Asociaţii constituie încălcare gravă a obligaţiilor de muncă şi se sancţionează disciplinar.

Materiale anexate Legea nr.837 din 17 mai 1996 Cu privire la asociaţiile obşteşti;Ordinul ME nr.972 din 12 decembrie 2011 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile ale părinţilor;Model de Acord de Colaborare dintre instituţie şi AO a părinţilor;Notă: Acordul de colaborare va fi discutat şi aprobat la Consiliul Profesoral al instituţiei.

Încheierea Acordului de colaborare Termen de realizare1 lună, pînă la 1 aprilie 2016

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...